Het nieuwe werken

Door de komst van het internet voeren we activiteiten uit in de virtuele omgeving, bijvoorbeeld bankieren, kopen en vergaderen. Dat heeft consequenties voor hoe we met elkaar omgaan, samenwerken en zaken doen, maar vraagt ook om een nieuwe architectuur voor onze sociale omgeving. De betekenis van de fysieke omgeving verandert van werkplek naar ontmoetingsplek. De samenhang tussen de virtuele, sociale en fysieke werkomgevingen is evident. Een nieuwe werkstijl ontstaat vanuit de samenhangende invulling van deze drie werkomgevingen. Alleen zo’n holistisch denkraam en iteratief proces leidt tot betekenisvolle oplossingen.

De beweging

Het Nieuwe Werken is nu een containerbegrip. Het duidt op werkstijl. Een werkstijl is een herkenbaar en geaccepteerd systeem waarin geregeld is hoe mensen met elkaar en met middelen omgaan. Het Nieuwe Werken is een beweging die op gang kwam in de negentiger jaren. In 1995 publiceerde ik er mijn eerste boek over. Het Nieuwe Werken wordt geassocieerd met flexwerken, desk sharing en activiteit gerelateerd werken.
containerbegrip

werkstijl

negentiger jaren

De oplossing

Activiteit gerelateerd werken (AGW) is dé oplossing die recht doet aan de technologische ontwikkelingen in de komende tien tot vijftien jaar. Door de komst van het internet vinden steeds meer activiteiten plaats in de virtuele omgeving. De informatiestroom wordt digitaal en daardoor plaats- en tijdonafhankelijk. Deze overgang van activiteiten van fysiek naar virtueel vraagt om een nieuwe kijk op hoe we met elkaar omgaan, hoe we communiceren, hoe we zaken doen, hoe we waarde creëren, hoe we samenwerken en hoe we leiding geven. Een activiteit gerelateerde werkstijl organiseert het werk en de middelen vanuit de activititeiten die een organisatie moet en wil uitvoeren. AGW is alleen te ontwikkelen en in te voeren vanuit de integrale samenhang van de fysieke, virtuele en sociale werkomgeving.  AGW leidt tot forse kostenbesparingen, cultuurverande- ring en verbetering van productiviteit en is daarmee een duurzame oplossing in meerdere opzichten.
Activiteit gerelateerd werken (AWG)

activity based working (ABW)

kostenbesparing

cultuurverandering

productiviteitsverbetering

duurzaam